Web Page Builder

Nota prawna

Podstawą prawną stworzenia i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DeJot Dawid Jasiński jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Na tej podstawie świadczymy usługi z zakresu leśnictwa oraz zieleni (niskiej, średniej i wysokiej)

W oparciu o art. 96 i art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zmianami) naszym Kontrahentom wystawiamy Faktury VAT.

W ramach PW DeJot Dawid Jasiński prowadzimy Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Osieku nad Wisłą, która została  działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2021 poz. 1082).

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydajemy na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Dzięki temu zyskujesz w 100% legalne zaświadczenie, honorowane przez instytucje państwowe i pracodawców w kraju i za granicą. 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP

Numer ewidencyjny: 2.04/00100/2016

Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych

Numer ewidencyjny: 26

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

Numer ewidencyjny:132111

Statut Placówki

Statut placówki określa wszystkie aspekty prawno-organizacyjne naszej działalności edukacyjnej

Certyfikaty UDT

Szkolimy operatorów wózków jezdniowych wszystkich typów.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenia wydajemy zgodnie z wytycznymi MEN

Wpis do rejestru WIORiN

Numer ewidencyjny: 04/15/10004
Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - stosowanie środków ochrony roślin

Zaświadczenie wydawane jest według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 554)


Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO